Zainteresowanych najmem mieszkania SIM będzie obowiązywał Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w poszczególnych gminach - udziałowcach spółki.

SIM będzie informował o naborze najemców poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej oraz BIP, BIP KZN, siedzibie SIM, na terenie budowy, na stronach internetowych gminy, w prasie lokalnej. Ogłoszenie będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje do uczestnictwa w naborze.

Jakie dokumenty należy złożyć

Zainteresowany najmem będzie składać dokumenty do SIM Śląsk Południe za pośrednictwem KZN. Do wniosku o najem będzie konieczne dołączenie:

  • oświadczenie o rękojmi terminowego uiszczania opłat z tytułu umowy najmu,
  • oświadczenie o adresie do korespondencji,
  • kopie dokumentów potwierdzające prawo do skorzystania z kryteriów pierwszeństwa (o ile zamierza to uczynić) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli zasadności stosowania tych kryteriów.